Начало

Акционерно дружество „КАМТ“

е създадено през далечната 1953 в гр. Карнобат. Традициите и натрупания през годините опит допринасят днес заводът да е водещ производител на земеделска техника в България. Продуктовата гама на „КАМТ“ АД включва няколко основни вида машини:

Съчетанието от отлично качество и надеждност на произвежданата техника заедно с достъпните и конкурентни цени  прави „КАМТ“ АД един от най-търсените партньори в бизнеса на всеки фермер, както в България, така и в чужбина.


Камт АД обявява процедура за избор на доставчик чрез Публична покана с предмет „Доставка на оборудване – CNC- Машина за лазерно рязане 1 бр.“, в изпълнение на проект BG-RRP-3.004-1064-C01 „Технологична модернизация в предприятието“,

Документите по търга може да свалите тук: https://kamt-bg.com/uploads/Тръжна документация Камт.rar


Камт АД стартира изпълнението на проект “ Технологична модернизация в предприятието”

Проектът се изпълнява по Национален План за Възстановяване и Устойчивост, Приоритетна ос Интелигентна индустрия, процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ от крайния получател Камт АД

От 10.04.2023 г. Камт АД започна изпълнението на проект „Технологична модернизация в предприятието“ по Договор за финансиране № BG-RRP-3.004-1064-C01 по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Проектът ще се осъществи в гр. Карнобат с финансовата подкрепа на ЕС по линия на Next Generation-EU чрез Национален план за възстановяване и устойчивост.

Планираната продължителност е 12 месеца, а стойността на целия проект е в размер 857 300.00 лв., от които 428 650.00 лв. европейско (МВУ) и 428 650.00 лв. собствено съфинансиране.

Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за повишаване на конкурентоспособността им и подобряване на пазарните й позиции. Проектът цели да постигне следните специфични цели:

  • цифровизация на производствения процес, което да бъде постигнато чрез оптимизация на производствените вериги чрез автоматизираните функции на машината, програмното управление и програмното задаване на спецификите на рязане.
  • разширяване на капацитета на производство чрез по-големия капацитет на машината, по-кратко време за рязане на материала с по-голяма прецизност.

––––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––––

Проект BG-RRP-3.004-1064-C01 “Технологична модернизация в предприятието“, финансиран от ЕС, Next Generation EU чрез Националния план за възстановяване и устойчивост. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Камт АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД.


Фирма „Камт” АД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” за изпълнение на проект по ОПИК 2014-2020.

Проект BG16RFOP002-6.002-0411-C01/16.09.2022 “„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“”, е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 .

Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Общият бюджет на проекта възлиза на 273 500,00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 136 750,00 лв. или 50% от общите допустими разходи по проекта (136 750,00 лв. европейско и 0.00 лв национално съфинансиране). Останалите средства ще се осигурят от бенефициента. Планираната продължителност на проекта е 10 месеца.

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект BG16RFOP002-6.002-0411 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Камт АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Проект BG16RFOP002-2.077-1876-C01 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“