Начало

Акционерно дружество „КАМТ“

е създадено през далечната 1953 в гр. Карнобат. Традициите и натрупания през годините опит допринасят днес заводът да е водещ производител на земеделска техника в България. Продуктовата гама на „КАМТ“ АД включва няколко основни вида машини:

Съчетанието от отлично качество и надеждност на произвежданата техника заедно с достъпните и конкурентни цени  прави „КАМТ“ АД един от най-търсените партньори в бизнеса на всеки фермер, както в България, така и в чужбина.


eu
op

Фирма Камт АД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” за изпълнение на проект по ОПИК 2014-2020.

Проект BG16RFOP002-2.077-1876-C01 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общият бюджет на проекта възлиза на 150 000 лв., от които 127 500.00 лв. европейско съфинансиране и 22 500.00 лв. национално съфинансиране. Безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 100% от общите допустими разходи по проекта.

– www.eufunds.bg –

Проект BG16RFOP002-2.077-1876-C01 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Камт АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.