Начало

Акционерно дружество „КАМТ“

е създадено през далечната 1953 в гр. Карнобат. Традициите и натрупания през годините опит допринасят днес заводът да е водещ производител на земеделска техника в България. Продуктовата гама на „КАМТ“ АД включва няколко основни вида машини:

Съчетанието от отлично качество и надеждност на произвежданата техника заедно с достъпните и конкурентни цени  прави „КАМТ“ АД един от най-търсените партньори в бизнеса на всеки фермер, както в България, така и в чужбина.


Фирма „Камт” АД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” за изпълнение на проект по ОПИК 2014-2020.

Проект BG16RFOP002-6.002-0411-C01/16.09.2022 “„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“”, е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 .

Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Общият бюджет на проекта възлиза на 273 500,00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 136 750,00 лв. или 50% от общите допустими разходи по проекта (136 750,00 лв. европейско и 0.00 лв национално съфинансиране). Останалите средства ще се осигурят от бенефициента. Планираната продължителност на проекта е 10 месеца.

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект BG16RFOP002-6.002-0411 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Камт АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Проект BG16RFOP002-2.077-1876-C01 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“